V priebehu kúpacej sezóny kontrolujeme testovacou súpravou kvalitu vody čo najčastejšie, najmenej však:

Týždenne:

 • pH: 7,0 – 7,6
 • voľný chlór: 0,3 – 0,6 mg/l
 • (1,0 mg/l)

 

Mesačne:

 • Vápniková tvrdosť 250 – 500 ppm
 • Celková zásaditosť 80 – 120 ppm
 • Kyselina kyanúrová 50 – 100 ppm
 • Saturačný index ± 0,3 – 0,5

 

Ako prvú kontrolujeme hodnotu pH (hodnota pH medzi 7,0 – 7,6).

Keď je hodnota pH:

 • nižšie ako 7,0  – pridáme prípravok na zvýšenie hodnoty pH
 • vyššia ako 7,6 – pridáme prípravok na zníženie hodnoty pH

Ako ďalšie skontrolujeme hodnotu voľného chlóru – hodnota chlóru (CL) by sa mala ideálne pohybovať v rozmedzí 0,3 – 0,6 mg/l. Ak je voda teplejšia ako 30ºC (čo nieje v letnom období nič výnimočné) môže sa hodnota voľného chlóru udržiavať na hodnote až do 1,0 mg/l.

Keď je hodnota CL:

 • nižšia ako 0,6 (resp.v letnom období1,0) – doplníme obsah Cl. Do dávkovača Cl dáme pomaly rozpustný chlór
 • nižšia ako 0,3 – doplníme obsah Cl a navyše použijeme na rýchle. Doplnenie aj rýchlo rozpustný chlórový prípravok
 • vyššia ako 1,0 – vypusťíme časť vody a doplníme vodou čerstvú, alebo počkáme kým hodnota Cl klesne pod 1,0.

!!! Pri hodnotách Cl nad 2,0 sa kúpanie neodporúča !!!

Potreba chlóru sa bude meniť v závislosti na teplote vzduchu, vody, počte kúpajúcich sa, častosti a intenzity dažďov či búrok !!

Na rozhraní medzi bazénovú vodou a vzduchom sa usadzuje vodný kameň, tuk, prach a ostatné nečistoty z okolia bazéna. Tieto usadeniny sú nielen neestetické, ale sú tiež živnou pôdou pre rast rias a baktérií. Preto minimálne 1x týždenne usadeniny „Linku“ vyčistíme – prípravkom na čistenie stien bazéna.

Na čistenie linky nepoužívame bežné čistiace prostriedky, pretože by sme mohli znehodnotiť kvalitu vody a tiež poškodiť steny bazéna!

Ak je aj napriek správnemu nastaveniu hodnôt pH a CL viditeľné zakalenie vody (nepatrné vznášajúce sa čiastočky) je potrebné vodu v bazéne vyvločkovať vločkovačom (flokulantom).

!!! Minimálne 1x týždenne v prípade potreby častejšie odporúčame kontrolu a vyčistenie vlasového filtra pred čerpadlom a spätné prepláchnutie (vyčistenie) filtrácie !!!

Pranie pieskového filtra

Vypneme filtráciu, páku na 6-cestnom ventile dáme do polohy „PRANIE“ a zapneme filtráciu. Keď z filtrácie odteká čistá voda (kontrola odtokovým pohárikom) vypneme filtráciu. Páku ventilu dáme do polohy „Spätné pranie (usadenie)“ a zapneme filtráciu. Počkáme a až začne odtekať čistá voda vypneme filtráciu. Páku dáme do polohy „FILTROVANIE“ a zapneme filtráciu. Tým je pranie piesku dokončené.

Vyčistenie vlasového filtra

Vypneme filtráciu, zatvoríme všetky ventily, páku 6-ti cestného ventilu dáme do polohy „ZATVORENÉ“. Odskrutkujeme kryt vlasového filtra, vyberieme košíček a dokonale vyčistíme. Vrátime košíček na pôvodné miesto, dotiahneme kryt vlasového filtra, páku 6-ti cestného ventilu dáme do polohy „FILTROVANIE“, otvoríme všetky ventily a zapneme filtáciu.

Môže sa stať (napr. keď zabudneme dodávkovať Cl, pH, po dlhodobom daždi, pri extrémne vysokých teplotách vody a vzduchu a pod.), že dôjde k rozmnoženiu rias. V okamihu, keď sú riasy viditeľné, vyvinuli sa ich milióny v každom litri vody. Môžu mať farbu zelenú, hnedú, čiernu i nažltlú. Dno a steny bazéna sú klzké a ak si vodu necháme pretiecť pomedzi prsti je mazľavá. V tejto prvej fáze rozmnoženia rias je nutné najprv zmerať hodnotu pH a chemickými prípravkami ju uviesť do odporúčaného rozsahu. Potom prevedieme jednorazové (nárazové) chlórovanie, tzv. „šokom“, tzn. že za pomoci rýchlo rozpustného chlóru vodu v bazéne nárazovo prechlórujeme (voľný chlór hodnota 3 mg/l a viac) a zároveň pridáme do bazéna dávku prípravku proti riasam. Odporúčame dávku 2 – 3x vyššiu ako je základná dávka. Za niekoľko hodín (pri bežiacom filtračnom zariadení) je voda opäť čistá. Je nutné sledovať tlak manometra na filtračnom zariadení a filtráciu pravidelne prepierať, aby sa do odpadu vyplavili vo filtri zachytené riasy. Keď je to potrebné, vodu ešte vyvločkujeme. Čistíme dno a steny kefou. Ani pri prehliadnutie prvej fázy napadnutia riasami nie je nutné vypúšťať vodu z bazéna, aj keď je už značne sfarbená. Opäť najprv upravte pH do správneho rozsahu a v priebehu dvoch dní vykonajte niekoľkokrát „šokové“chlórovanie. Riasy usadené na dne opatrne odsajte.

!!! Nezabudnite pravidelne prepierať filtračné zariadenie !!

Po takomto ošetrení vody je kúpanie však možné až keď meranie ukáže prípustný obsah chlóru.

Odstraňovanie hrubých nečistôt

Z hľadiska manipulácie s nimi ich môžeme rozdeliť na dve skupiny. Do prvej skupiny patria nečistoty klesajúci ku dnu – piesok, kamienky, zotleté lístie, biologické zvyšky. Môžu to byť náhodne spadnuté či úmyselne vhodené predmety. V chlórovej vode sa okolo železných predmetov vytvorí ťažko odstrániteľná hnedá škvrna. Ostré predmety sú zase nebezpečné ako pre bazénovú fóliu, tak aj pre kúpajúcich sa. Tieto nečistoty odstránime zmetením alebo odsatím (povysávaním).

Do druhej skupiny patria nečistoty, ktoré buď plávajú na hladine alebo sa vznášajú ako je napríklad hmyz, poletujúce semená, lístie, steblá trávy, vlasy a pod.

Všetky organické nečistoty sú živnou pôdou pre mikroorganizmy. Denne odstraňujeme vznášajúce sa nečistoty pomocou sieťok. Tiež denne čistíme prvý filter hrubých nečistôt umiestnený v skimmery.

Odsávanie dna – vysávanie

Takmer u každého filtračného zariadenia sa počíta s možnosťou napojenia podlahových vysávačov. U väčších bazénov sa počíta so špeciálnou prípojkou. Pre uspokojivú funkciu odsávanie nečistôt od dna dbáme na následujúce body:

 1. vlasový filter čerpadla musí byť čistý!
 2. filtračné zariadenie by malo byť prepláchnuté!
 3. všetky ostatné „sacie“ potrubia majú byť uzavretá, čím dosiahneme plného výkonu čerpadiel na odsávacom mieste (skimmer) pre hadicu podlahového vysávača!
 4. hadica podlahového vysávača musí byť naplnená vodou!
 5. filtračné zariadenie je zapnuté!

Plnenie hadice podlahového vysávača:

 • postavíme podlahový vysávač s natiahnutou hadicou do vody a vsúvame hadicu pomaly do vody. Tým sa hadica plní zdola a vzduch vychádza na opačnom konci hadice.

!!! Pozor !!! Tento postup funguje iba vtedy, keď je hadica pred začiatkom plnenia prázdna, pretože len tak môže vzduch vychádzať z hadice. Potom hadicu pripojte priamo alebo cez skim-vac do sacieho potrubia skimeru. Pri malom znečistení môžeme vysávať s pákou 6-ť cestného ventilu na „FILTROVANIE“, potom ale nesmieme zabudnúť prepláchnuť filtračné zariadenie. Pri silnom znečistení vysávame dno s pákou 6-ť cestného ventilu v polohe „VYPÚŠŤANIE“.

!!! Pozor !!! Po vysávaní a každom prepratí piesku nezabudnite otvoriť ventily, doplniť bazén vodou a vyčistiť vlasový filter !!