Pred každým uvedením bazéna do prevádzky napr. po prezimovaní, dlhodobom odstavení a pred každým novým naplnením je nutné urobiť niekoľko základných úkonov.

Starostlivo vyčistíme bazén od vápenných usadenín, prachu a organických zvyškov (starostlivé vyčistenie bazéna zjednodušuje neskoršiu starostlivosť o vodu). Pred novým naplnením odporúčame steny bazéna nastriekať, potrieť 10% roztokom algicídu.

Ďalej skontrolujeme, či sú v rozvodovej skrini všetky ističe v polohe vypnuté. Všetky ventily v polohe zatvorené a zaskrutkujeme všetky vypúšťacie zátky. Potom môžeme bazén napustiť vodou.

Keď naplníme bazén vodou, uvedieme do prevádzky filtračné zariadenie:

  • vyčistíme prvý hrubý filter v skimmeri
  • vyčistíme vlasový filter pred čerpadlom
  • skontrolujeme vzduchotesnosť potrubia a či sú spoje riadne dotiahnuté
  • presvedčíme sa, či je čerpadlo plné vody
  • guľové ventily otvoríme
  • termostat kúrenie dáme do polohy vypnuté
  • 6-cestný ventil dáme do polohy „CIRKULÁCIA“.

Potom zapneme hlavný vypínač (chránič) v rozvádzači (tlačidlom TEST), skontrolujeme jeho funkčnosť, chránič musí vypnúť, znovu zapneme a pomaly zapíname jeden istič po druhom.

!! POZOR !! V prípade, že po zapnutí akéhokoľvek ističa tento vypne, alebo po stlačení tlačidla TEST chránič nevypne, poraďte sa so svojím predajcom alebo priamo so špecializovanou elektroinštalačnou firmou a zatiaľ nechajte zariadenie odstavené.

!!! V ŽIADNOM PRÍPADE SA NEPOKÚŠAJTE ZÁVADU SAMI ODSTRÁNIŤ !!!

Zapneme filtráciu na manuálnu (nepretržitú) prevádzku a skontrolujeme, či čerpadlo vytláča dostatočne silný prúd vody, potom prepneme 6-cestný ventil do polohy FILTROVANIE a opäť skontrolujeme či čerpadlo vytláča silný prúd vody, prípadne preperieme piesok vo filtrácii (poloha ventilu PRANIE potom USADENIE FILTRA a späť na FILTROVANIE).

Skôr, než budeme uvažovať o chemickom ošetrení ponecháme zariadenie 24 hodín v prevádzke a potom vykonáme celkovú kontrolu viď. vyššie.
Keď je zariadenie v poriadku, vykonáme dočistenie bazéna. Pevné nečistoty odstránime bazénovou sieťkou a usadeniny na dne odsajeme vysávačom do odpadu. Potom do bazéna pridáme prípravok na stabilizáciu chlóru. Stabilizátor redukuje spotrebu chlóru a stabilizuje obsah voľného chlóru, tým zabraňuje jeho rýchlemu odbúravaniu pri vyšších teplotách, alebo pri silnom slnečnom žiarení. Odporúčame Stabilizátor vsypať priamo do skimmera, pričom je čerpadlo v chode. Stabilizátor sa rozpúšťa pomaly a môže sa stať, že v prvých 12 – 24 hodinách stúpne tlak vo filtri. Filter neprepierajte spätným preplachovaním (PRANIE), ani ho nečistite v priebehu 24 hodín.

Bezprostredne na to vykonáme prvé chlórovanie. Tým zbavíme vodu mikrobiologických zárodkov a z čerstvo napustenej vody sa vylúčia organické nečistoty.

K prvému chlórovanie je ideálne použiť granulovaný alebo rýchlo rozpustný chlór. odporúčame:

!!! Dôležité !!! Všetky prípravky (okrem tekutých) sa musia riadne rozmiešať, aby sa nepoškodili steny alebo dno bazéna.

Hodnotu chlóru a pH kontrolujeme pomocou testovačov pH a Cl, u ostatných prípravkov dodržiavame návod na dávkovanie. V prvých dňoch po prvom chlórovaní neupravujeme hodnotu pH. Avšak najneskôr do jedného týždňa upravíme pH vody do jeho ideálneho rozsahu (7,2 až 7,8).

Po úprave hodnoty pH pridáme do vody ako prevenciu prípravok proti riasam. Potom, keď sme vykonali úpravu pH vody, môžeme zapnúť kúrenie. Skontrolujeme či v rozvodovej skrini je istič a vypínač kúrenia v polohe zapnuté a nastavíme termostat na požadovanú teplotu.

Po prvom týždni nepretržitej prevádzky filtračného zariadenia, môžeme prepnúť ovládanie z manuálneho na automatické (skontrolujeme, prípadne upravíme početnosť spínania hodín tak, aby sa bazénová voda v bazéne vymenila 2 až 2,5 x za 24 hodín).